Батьківська сторінка

rainbow

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою                                                                                                                                    Директор

дошкільного навчального                                                                                                                            _________  А.Худолій

закладу №5                                                                                                                                                27.11. 2019-11-27

27.11.2019 (протокол №1 від 27.11.2019)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №5

Вараської міської ради Рівненської області

на 2019-2020 навчальний рік.

 Вступ.  

 

Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №5 у 2019-2020н.р.

4

Розділ 2. Права та обов'язки здобувачів освіти

4

Розділ 3. Умови забезпечення якості дошкільної освіти в ЗДО

1. Кадрове забезпечення.

2. Середовище ДНЗ

5

 

Розділ 4.Портрет випускника

       1. Показники компетентності

       2. Наступність ЗДО та ЗЗСО

7

Розділ 5. Планування освітньої діяльності у 2019-2020 н.р.

   1. Навчальне навантаження

   2. Планування роботи

   3. Планування роботи з батьками

9

 

 

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу  

       1.Особливості організації освітнього процесу

       2.      Використання інноваційних методик та технологій

       3.      Робота групи компенсуючого типу

       4. Моніторинг якості наданих освітніх послуг

12

 

  

 

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

14

Вступ.

    Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

   Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

       Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

       Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

       Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

       Заклад дошкільної освіти №5 здійснює освітній процес у 2019/2020 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- гуманітарним,

- фізкультурно-оздоровчим.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. 

Метою функціонування ЗДО є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до закладу та системи освіти;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти.

   Робота дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №5 спрямована на надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього педагогічний колектив закладу використовує в освітньому процесі найкращий досвід педагогів України, інноваційні методики та технології, але спирається на народні традиції виховання дітей.

  Злагоджена робота колективу сприяла створенню власної системи освітньої діяльності, яка має позитивні результати. Про це свідчать високі результати моніторингових досліджень рівня розвиненості та навченості дітей старшого дошкільного віку та дітей-випускників закладу, що навчаються в перших класах ЗЗСО міста.

  Одним з важливих засобів реалізації призначення ЗДО  є підвищення професійного рівня педагогів закладу, що відбувається за декількома напрямками:

- курсова перепідготовка педагогів;

- самоосвіта;

- наставництво для молодого вихователя;

- активні та інтерактивні форми роботи з педагогами тощо.

    Ще одним з засобів реалізації призначення ЗДО  є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи:

- батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);

- консультації;

- підготовка та оформлення пам’яток та порад в інформаційних куточках для батьків;

- тестування, анкетування тощо.

   Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище закладу.

   Освітню програму дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №5 Вараської міської ради складено на основі виявлених потреб дітей та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, пріоритетного спрямування закладу.

Розділ І.

Проблема та завдання, над яким працюватимедошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу№ 5 у 2019-2020н.р.

Проблема, над якою працює заклад у 2019-2020 н.р. :

«Формування у дітей на основі інноваційних підходів  здоров'язбережувальної компетентності».

Завдання на 2019-2020 навчальний рік:

- Розвиток логіко – математичної компетентності дошкільників в органічній єдності з розвитком пізнавальних та психічних процесів.

- Формувати свідоме розуміння дітьми цінності власного життя та здоров'я засобами основ безпечної поведінки в довкіллі.

- Продовжувати вивчати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках новітніх технологій з метою перспективи розвитку.

Шляхи вирішення завдань:

-         Використання інноваційних технологій;

-         Взаємодія з батьками;

-         Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

-         Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

-         Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

-         Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

Літній період 2020 року:

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

-         Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

-         Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

-         Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

Шляхи реалізації завдань:

-         оптимізації рухового режиму,

-         розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

-         використання ігор з піском та водою,

-         самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

-         просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

Розділ ІІ.

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • розвиток, навчання та виховання;

 ·         якісні освітні послуги;

 ·         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

            Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу№5 Вараської міської ради Рівненської області).

/Згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 / 

Розділ ІІІ.

Умови забезпечення якостідошкільної освіти в ЗДО

1. Кадрове забезпечення 

            Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. У 2019-2020 н.р. в закладі працюватимуть такі педагогічні працівники та сестри медичні:

з/п

 

Прізвище, ім’я по-батькові

Посада

 

Освіта

 

Місячне

навантаження

1.

Худолій Анжела Петрівна

Директор

Повна вища

1.0

2.

Бірук Ілона Василівна

Вихователь - методист

Повна вища

1.0

3.

Галич Оксана Григорівна

Сестра  мед./старша

Не повна вища

1.0

4

Кульковець Наталія Павлівна

Сестра  мед.

Не повна вища

0,5

5

Шкабура Ніна Володимирівна

Сестра  мед.

Не повна вища

1.0

6.

Редька Наталія Анатоліївна

Інстр. з   фіз.-ри

Повна вища

1.0

7

Гаврілова Наталія Михайлівна

Інстр. з   фіз.-ри

Не повна вища

1.0

8

Токар Тамара Адамівна

Інстр. з   фіз.-ри

Повна вища

0.5

9.

Зосимчук Олена Петрівна

Керівник музичний

Повна вища

1.5

10

Каріцька Галина Григорівна

Керівник музичний

Повна вища

1.0

11

Сойко Лариса Сергіївна

Вчитель-дефектолог

Повна вища

1.0

12

Яковлева Жана Володимирівна

Вчитель-дефектолог

Повна вища

1.0

13

Тищук Галина Іванівна

Вихователь

Повна вища

1.0

14

Косарєва Людмила Володимирівна

Вихователь

Повна вища

1.0

15

Шкіндер Оксана Євгенівна

Вихователь

Повна вища

1.0

16

Берлінська Людмила Іванівна

Вихователь

Повна вища

1.0

17.

Мельник Тетяна Володимирівна

Вихователь

Повна вища

0.8

18

Радчук Алла Федорівна

Вихователь

Повна вища

1.0

19

Король Катерина Максимівна

Вихователь

Не повна вища

1.0

20

Якубська Людмила Андріівна

Вихователь

Повна вища

1.0

21

Терпелюк Олена Анатоліївна

Вихователь

Базова  вища

1.0

22

Мелянчук Ольга Миколаївна

Вихователь

Повна вища

1.0

23

Шемелова Ольга Віталіївна

Вихователь

Повна вища

1.0

24

Ковальчук Ніна Миколаївна

Вихователь

Не повна вища

1.0

25

Скібчик Світлана Володимирівна

Вихователь

Не повна вища

1.0

26

Самойдюк Людмила Євгенівна

Вихователь

Не повна вища

1.0

27

Левончук Ріта Степанівна

Вихователь

Повна вища

1.0

28

Анцибор Ірина Василівна

Вихователь

Повна вища

1.0

29

Кот Інна Володимирівна

Практичний  психолог

Повна вища

1.0

30

Батейко Тетяна Анатоліївна

Вихователь

Повна вища

1.0

31

Сосед Людмила Миколаївна

Вихователь

Не повна вища

1.0

32

Куделя Ольга Володимирівна

Вихователь

Повна вища

1.0

33

Ковальчук Людмила Константинівна

Вихователь

Не повна вища

1.0

34

Кривко Наталія Григорівна

Вихователь

 Повна вища

1.0

            За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Попередня атестація

Примітка

1.        

Бірук Ілона Василівна

Вихователь-методист

Повна вища освіта

2015 

очно-дистанційна форма

2.        

Ковальчук Людмила

Костянтинівна

вихователь

Не повна вища освіта

 2015

очно-дистанційна форма

3

Токар Тамара Адамівна

Інструктор з фізкультури

Повна вища освіта

2014

очно-дистанційна форма

4

Каріцька Галина

Григорівна

Керівник музичний

Повна вища освіта

2015

очно-дистанційна форма

5        

Галич  Оксана Григорівна

Старша сестра медична

Не повна вища освіта 

2015 

 

 


Атестації підлягають такі педагогічні працівники

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Попередня атестація

1.       

Гаврілова Наталія Михайлівна

Інструктор з фізкультури

Не повна вища

2014р.

2.        

Токар Тамара Адамівна

Інструктор з фізкультури

Повна вища

2014р.

3.        

Король Катерина Максимівна

вихователь

Не повна вища

2014р.

4.        

Якубська Людмила Андріівна

вихователь

Повна вища

2014р.

5

Ковальчук Людмила Константинівна

вихователь

Не повна вища

2014р.

6

Кривко Наталія Григорівна

вихователь

Повна вища

2014р.

7

Шемелова Ольга Віталіївна

вихователь

Повна вища

2014р.

8

Ковальчук Ніна Миколаївна

вихователь

Не повна вища

2014р.

9

Скібчик Світлана Володимирівна

вихователь

Не повна вища

2014р.

10

Шкіндер Оксана Євгенівна

вихователь

Повна вища

2014р.

11

Берлінська Людмила Іванівна

вихователь

Повна вища

2014р.

12

Тищук Галина Іванівна

вихователь

Повна вища

2014р.

13        

Сосед Людмила Миколаївна

вихователь

Не повна вища

2014р.

2. Середовище ЗДО 

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль. 

В ДНЗ  велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ДНЗ, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами:

- ЗЗСО № 1, 2 як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

-  міська бібліотека тощо - ознайомлення з соціумом;

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

            Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музичний, спортивний зал, плавальний басейн прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (макет пішохідного переходу,бабусина світлиця, тощо). 

Розділ IV.

 Портрет випускника

1. Показники  компетентності

 Психофізіологічний розвиток:

•   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•  володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 Інтелектуальний розвиток:

•     володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•     уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•     диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•     здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•     розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•     диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•      знайома з деякими основами початкових наукових знань.

 Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

 Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

 Розвиток вольової сфери:

•   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•   орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;

     •  має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень

 2. Наступність ЗДО та ЗЗСО

Випускники ДНЗ  в подальшому мають змогу за місцем проживання навчатися в закладах     

загальної середньої освіти № 1,2

Питання наступності вирішується за такими напрямками

1.      Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)

2.      Робота з батьками (спільні батьківські збори, дні відкритих дверей, зустрічі з вчителями та адміністрацією шкіл)

3.      Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо)

4.      Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ДНЗ тощо.

 Розділ V.

Планування освітньої діяльності у 2019-2020 навчальному році

1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в ДНЗ  було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

Вік дітей

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

Групи молодшого дошкільного віку 1,4

(від 2 до 3 років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Сенсорний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

1

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Ігри з водою та піском

1

Плавання

2

Група молодшого дошкільного віку 10,5

(від 3 до 4 років)

 

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

1

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Заняття «Художня література»

1

Гурток «Читання за методикою Зайцева»

1

Сюжетно ролева гра

1

Театралізована діяльність

1

Самостійна художня діяльність

1

Господарчо побутова праця

1

Фізична розвага

2 на місяць

Піший перехід

1

Плавання

2

Група середнього дошкільного віку  8,7

(від 4 до 5 років)

 

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

1

Заняття «Художня література»

1

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Піший перехід

1

Гурток «Читання за методикою Шелестової»

1

Сюжетно ролева гра

1

Самостійна художня діяльність

1

Театралізована діяльність

1

Господарчо побутова праця

1

Гурток«Калинонька» (музичне вих.муз.-ритм. рухи, фольклор)

1

Плавання

2

Фізична розвага

2 на місяць

Групи старшого дошкільного віку 6,9

 (від 5 до 6 (7) років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

2

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

2

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

2

Заняття «Художня література»

1

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Сюжетно ролева гра

1

Самостійна художня діяльність

1

Театралізована діяльність

1

Господарчо побутова праця

1

Гурток «Грація» аеробіка (фізичне виховання)

1

Плавання

2

Фізична розвага

2 на місяць

Художня праця

2 на місяць

Спеціальні групи компенсуючого типу 2,3

Заняття з дефектологом

5

Заняття «Рідна природа»

1

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Розвиток графо-моторних навичок»

1

Заняття «Музична діяльність»

2

Музична ритміка

1

Сенсорика

1

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Ігри з піском і водою

1

Сюжетно ролева гра

2р на місяць

Конструювання

2р на місяць

Театралізована діяльність

1

Працетерапія

1

Плавання

2

Піший перехід

1

2. Планування роботи

            При організації освітньої роботи  всі працівники керуються планом роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та затверджується керівником закладу.

Форма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

            Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програм «Українське дошкілля» (групи 1,4,5,6,7,8,9,10) та програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (гр. №3,2), Програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»Т.В.Скрипник, Програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату, загальна редакція Шевцова А.Г. (розділи: фізичне виховання, плавання), програмою С.В. Трикоз «Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» (гр.№2) 

            Перспективний план  у спеціальних групах № 2,3 розробляється на півріччя, в групах  №1, 4-10 на навчальний рік та погоджуються вихователем-методистом.

В ньому зазначається:

-  теми тижнів;

-  мета освітньої діляльності за темою тижня;

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики пробудження;

- орієнтовний розподіл занять на місяць;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями ;

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Перспективні плани мають  певну схематичність для зручності планування.

Календарні плани складаються вихователями за основними режимними моментами на тиждень. У цих планах зазначаються:

- тема тижня;

- день та дата;

- ранкові години;

- заняття;

-1прогулянка;

-2 половина дня;

-2 прогулянка;

-примітка

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

            Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на семестр вперед та погоджуються вихователем-методистом.

            Інструктори з фізкультури та плавання планують роботу за перспективно-календарним планом на рік та погоджуються вихователем-методистом.

            Форма написання планів затверджено педагогічною радою №1 від 30.08.2019р.

            Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються педагогічною радою закладу.

3. Планування роботи з батьками

            Протягом 2019-2020н.р. в закладі діє план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як частина річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ДНЗ  на 2019-2020 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі  складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та погоджують як додаток до перспективного плану з вихователем -методистом.

            У перспективному плані роботи з дітьми вихователі зазаначають форми роботи з батьками на вказаний місяць та відповідального. Таким чином, плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ VI.

 Особливості організації освітнього процессу

1.Форми організації освітнього процессу

            Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у спеціальних групах компенсую чого типу для дітей з особливими освітніми потребами має свою специфіку.

Учителем-дефектологом і вихователями проводяться індивідуальні ігри-заняття, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-дефектолог проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 20-25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-5 особами 20-25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

В освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття.

2. Використання інноваційних методик та технологій

            У 2019-2020 навчальному році заклад буде працювати над вивченням та впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- «Коректурні таблиці» Н.Гавриш- група№9

- «Казкові лабіринти гри» В.Воскобовича – група№6

- «Палички Кюїзенера»-група 7,8

- «Мнемотехніка» Г.Чепурного - всі педагоги дошкільних груп;

- Психолого-педагогічне проектування  - практичний психолог Кот І.В

- Методика раннього читання М.Зайцева – група №5

- Методика раннього читання Л.Шелестової – групи №6,7,8,9,10

- Методика з фізичного виховання М.Єфименка – групи №8,7

- Методика з фізичного виховання Е.Вільчковського – групи №5, 6, 9,10

- Методика з фізичного виховання Л.Лайзане – групи №1, 4.

3. Робота спеціальних груп компенсуючого типу

В дошкільному навчальному закладі протягом року будуть працювати дві спеціальні групи компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку та з порушенням опорно- рухового апарату. Головним завданням роботи груп є оздоровлення та корекційно-розвиткова робота дітей з особливими потребами.

Для зарахування у групу компенсуючого типу враховуються такі фактори:

- вік дітей від 2(3)-х до 7 (8) років.

- висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Групи є різновіковими, нормативна наповнюваність 18 дітей у двох групах.

            Основний напрямок роботи спеціальних груп - фізкультурно-оздоровчий та корекційно-розвитковий, тому вся робота вихователів, інструкторів з фізкультури, музичних керівників та вчителів-дефектологів організовується через реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, освітньої лінії «Особистість дитини».

4.Моніторинг якості наданих освітніх послуг

У 2019-2020 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження: підсумкові заняття, спостереження, бесіди, діагностичні ігри та вправи.

Моніторинг готовності дітей до школи у березні-травні здійснюватиме практичний психолог відповідно до наказу управління освіти.

Розділ VII.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

У 2019-2020 навчальному році дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу №5 в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

комплексними:

Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. (групи 1,4,5,6,7,8,9,10).

Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» / Сак Т.В. (спеціальні групи компенсуючого типу №3,2).

Програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» / Т.В.Скрипник (група компенсуючого типу №2).

Програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату / Шевцова А.Г. (розділи: фізичне виховання, плавання), (група компенсуючого типу №2).

Програмою «Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» /  С.В. Трикоз  (група компенсуючого типу№2).

парціальними: 

Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки житєдіяльності дітей «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.Лохвицька.

Парціальна програма «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху / Тимовський О.А., Репік І.А.

Парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку “Радість творчості” / Р. М. Борщ,Д. В. Самойлик. — Тернопіль: Мандрівець, 2013.

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» / М.М. Єфименко. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (заняття з фізичного розвитку дітей молошого дошкільного віку);

Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» / М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. (гурток «Грація»);

Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик». / О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Линник. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (організація театралізованої діяльності).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Ми піклуємося про найдорожче для вас

gallery contact